لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

الگوریتم های هوشمند

الگوریتم های هوشمند

 

190 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

چكیده

در الگوریتم های هوشمند به دنبال آن هستیم که با استفاده از شبیه سازی هوش انسانی و روندهای موجود در طبیعت، تا حد ممکن نوعی هوشمند سازی را در بخش های مختلف علم و صنعت ایجاد کنیم. هرچند که تقسیم بندهای گوناگونی برای مباحث مربوط به الگوریتم های هوشمند وجود دارد اما این مباحث را می توان در دو دسته کلی شامل استراتژی های تکاملی و حیات مصنوعی جای داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول روش‌های ریاضی بهینه سازی MO.. 1

مقدمه................................................................................................................................................................. 2

1-1 روش‌های بهینه سازی.. 2

1-2 جستجوی منع شده ((TS Tabu Search. 15

 

فصل دوم الگوریتم ژنتیک GA.. 18

مقدمه. 19

2-1- مقدمه‌ای بر بهینه سازی 19

2-2- الگوریتم ژنتیک باینری 23

2-3- الگوریتم ژنتیک باینری پیوسته. 44

 

فصل سوم بهینه سازی گروه ذرات PSO.. 52

مقدمه. 53

3-1- تعاریف اولیه الگوریتم PSO... 53

3-2- مراحل اجرای الگوریتم PSO 56

3-3- مراحل مختلف اجراي الگوريتم BPSO... 63

 

فصل چهارم بهینه سازی کلونی مورچگان ACO.. 66

مقدمه 67

4-1- آزمایش GOSS 67

4-2- الگوریتم بهینه سازی مورچگان ACO 68

فصل پنجم الگوریتم رقابت استعماری ICA.. 80

مقدمه 81

5-1 کلیات الگوریتم رقابت استعماری (ICA)   81

5-2- بررسی مقدماتی استعمار 84

5-3- الگوریتم رقابت استعماری.. 90

 

فصل ششم بهینه سازی کلونی زنبورها BCO.. 109

مقدمه 110

6-1- زنبور عسل در طبیعت... 110

6-2- بهینه سازی کلونی زنبورها 113

6-3- تصمیم گیری فازی زنبورها 117

6-4- محاسبه حل مسئله جذابیت و انتخاب حل بعدی 118

6-4-1-  حل مسئله Ridesharing با استفاده از Fuzzy Bee System... 121

 

فصل هفتم اتوماتای سلولی CA.. 125

مقدمه. 126

7-1- سیستم‌های پیچیده 126

7-2- مفاهیم اتوماتای سلولی.. 130

7-3-  بهینه سازی بر مبنای اتوماتای سلولی 136

7-4- اتوماتای سلولی فازی.. 140

7-5- بهینه سازی بر مبنای اتوماتای سلولی 156

7-6- اتوماتای سلولی فازی.. 161

 

فصل هشتم شبيه سازي سرد كردن تدريجي (تبريد) SA.. 170

مقدمه. 171

8-1 كليات روش سرد كردن تدريجي فلزات شبيه سازي شده (simulated annealing) 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

فصل اول

شکل (1-1) نمایش تابع چند جمله ایƒ (X)=-   X2 + 8X + 25  در بازه 0 تا 30. 3

شکل (1-2) نمایش تابع و مشتق آن در نقطه X(0) =5  در تکرار اول.. 6

شکل (1-3) نمایش تابع، مشتق تابع و مقدار تابع به ازاء شش نقطه نشان داده شده در جدول (1-1) 9

شکل (1-4) نمایش تابع و مشتق آن را در نقطه x(1) = 17/207 در تکرار دوم. 10

شکل (1-5) گیر افتادن در مینیمم محلی در اثر انتخاب نادرست شبکه بندی (تعداد نقاط کم) 15

 

فصل دوم

شکل (2-1) نمایش تابع و فرآیند به همراه ورودی‌ها و خروجی‌های آن.. 20

شکل (2-2) دیاگرام گردشی (فلوچارت) کلی GA باینری.. 24

 

فصل سوم

شکل (3-1) به‌روزرسانی سرعت ذرهi  ام. 61

شکل (3-2) به‌روزرسانی سرعت ذرهi  ام. 62

شكل (3-3) دياگرام گردشي الگوريتم PSO..................................................................................................... 63

 

فصل چهارم

شکل (4-1) نمایش مورچهk  ام در موقعیت i و انتخاب‌های پیش رو. 69

شکل (4-2) مسیر حرکت فروشنده دوره گرد در تکرار اول.. 78

شکل (4-3) مسیر حرکت فروشنده دوره گرد پس از 100 حرکت تکرار 78

شکل (4-4) متوسط گره‌های شاخه‌ها روی گراف برای مثال 10 شهر و  79

فصل پنجم

شکل (5-1) شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری.. 82

شکل (5-2) حرکت مستعمرات به سمت استعمارگر (سیاست جذب) 83

شکل (5-3) شمای کلی رقابت استعماری.. 84

شکل (5-4) اعمال سیاست جذب از طرف استعمارگران بر مستعمرات... 87

شکل (5-5) اجزاء اجتماعی سیاسی تشکیل دهنده یک کشور 91

شکل (5-6) چگونگی شکل گیری امپراتوری‌های اولیه (امپریالیست شماره 1 قوی‌ترین امپراتوری را ایجاد کرده است و بیش‌ترین تعداد مستعمرات را دارد). 95

شکل (5-7) نمایش حرکت کشورهای مستعمره به سمت کشور استعمارگر در حالت کلی.. 96

شکل 5-8 نمایش حرکت کشورهای مستعمره به سمت کشور استعمارگر در حالت واقعی.. 97

شکل (5-9) تغییر جای استعمارگر و مستعمره 99

شکل (5-10) نمایش امپراتوری پس از تغییر موقعیت‌ها 99

شکل (5-11) شمای کلی رقابت استعماری (امپراتوری بزرگ‌تر با احتمال بیشتری مستعمرات امپراطوری‌های دیگر را تصاحب می‌کند). 101

شکل (5-12) سقوط امپراتوری شماره 4 به دلیل از دست دادن کلیه مستعمراتش.... 104

شکل (5-13) نمایش سه بعدی از تابع مسئله 1G.. 107

شکل (5-14) امپراطوری‌های اولیه (هر رنگ نمایش دهنده یک امپراتوری می‌باشد). 108

شکل (5-15) امپراطوری‌ها در نسل 10 ام (4 تا از امپراطوری‌ها باقی مانده‌اند). 108

 

فصل ششم

شکل (6-1) مجموعه فازی برای بیان فاصله. 118

شکل (6-2) اولین رو به جلو (الف)، اولین برگشت به عقب (ب) 122

شکل (6-3) دومین رفت رو به جلو. 123

فصل هفتم

شکل (7-1) دو مثال از اتوماتای سلولی یک بعدی.. 133

شکل (7-2) یک سلول به ON تنظیم می‌شود اگر 4 یا بیشتر از 4 همسایه در زمان قبل ON باشند. 135

شکل (7-3) شبیه سازی اتوماتای دو بعدی با قوانین ذکر شده 135

شکل (7-4) رسم تابع هدف معادله (7-3) بصورت تحلیلی.. 139

شکل (7-5) رسم مرزهای محدودیت‌های معادله (7-3) بصورت تحلیلی.. 139

شکل (7-6) مرزهای محدودیت‌های معادله (7-3) توسط اتوماتای سلولی (الف) اولین تکرار، (ب) سومین تکرار 140

شکل (7-7) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 1. 149

 شکل (7-8) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 2 150

شکل 7-9 رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس.... 150

شکل (7-10) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 4. 151

شکل (7-11) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 5. 152

شکل (7-12) دو مثال از اتوماتای سلولی یک بعدی.. 154

شکل (7-13) یک سلول به ON تنظیم می‌شود اگر 4 یا بیشتر از 4 همسایه در زمان قبل ON باشند. 156

شکل (7-14) شبیه سازی اتوماتای دو بعدی با قوانین ذکر شده 158

شکل (7-15) رسم تابه هدف معادله (7-3) بصورت تحلیلی.. 160

شکل (7-16) رسم مرزهای محدودیت‌های معادله (7-3) بصورت تحلیلی.. 160

شکل (7-17) مرزهای محدودیت‌ها معادله (7-3) توسط اتوماتای سلولی (الف) اولین تکرار 161

شکل (7-18) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 3. 167

شکل (7-19) رفتار اتوماتا برای برخی از قوانین کلاس 4. 168

شکل (7-20) رفتار اتواتا برای برخی از قوانین کلاس 5.. 169

 

فصل هشتم

شکل (8-1) تغییرات احتمال پذیرش.... 173

شکل (8-2) نقش افزایش T بر تابع احتمال قرار گرفتن در State سیستم.. 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 فصل اول

جدول (1-1) نتایج شش پله مربوط به تابع ƒ (X)= -4 X2+8X+25 در تکرار اول.. 8

جدول (1-2) نتایج شش پله مربوط به تابع x2 +8x+25  ƒ (X)= در تکرار دوم. 10

جدول (1-3) نتایج ارزیابی برای تکرار 0 تا 3. 11

جدول (1-4) شبکه بندی بازه 50- تا 50 و مقادیر تابع هدف برای نقاط انتخاب شده 12

جدول (1-5) شبکه بندی بازه 10 تا 30 و مقادیر تابع هدف برای نقاط انتخاب شده 13

جدول (1-6) شبکه بندی بازه 10 تا 30 و مقادیر تابع هدف برای نقاط انتخاب شده 13

جدول (1-7) جمع بندی پارامترها و نتایج به دست آمده در طی پنج تکرار به روش گسسته سازی.. 13

 

فصل دوم

جدول (2-1) وزن دادن بر اساس rank کروموزوم‌ها 36

جدول (2-2) یک زوج انتخاب شده برای تولید نسل بعد. 37

جدول (2-3) وزن دادن بر اساس مقدار هزینه کروموزوم‌ها 41

 

 

فصل هفتم

جدول (7-1) نمایش قانون 30. 131

جدول (7-2) قانون ولفرام. 144


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 350,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
44777_1782241_5871.zip7.9 MB

الگوریتم هاری رمزنگاری و پنهان سازی اطلاعات

الگوریتم هاری رمزنگاری و پنهان سازی اطلاعات الگوریتم هاری رمزنگاری و پنهان سازی اطلاعات   50صفحه ورد قابل ویرایش   چکـیـده امروزه در دنیای دیجیتال حفاظت از اطلاعات رکن اساسی و مهمی در تبادلات پیام‌ها ومبادلات تجاری ایفا می‌نماید. برای تامین نیازهای امنیتی تراکنش امن، از رمز­نگاری و پنهان­نگاری استفاده می‌شود. رمز­نگاری و پنهان­نگاری دو عمل مستقل از هم می­باشند. در رمزنگاری اطلاعات رمز می­ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

الگوریتم مورچگان

الگوریتم مورچگان   الگوریتم مورچگان   80صفحه ورد قابل ویرایش        چکیده الگوریتم مورچگان روشی است که برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ابتدا برای حل مسئله فروشنده دوره گرد به کار گرفته شد. این الگوریتم بر پایه این منطق بنا نهاده شده که مورچه ها در مسیر خود برای یافتن غذا مقداری از یک ماده به نام فرمون بر جای می گذارند که بستگی به طول مسیر و ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

الگوریتم بهینه‌سازی

الگوریتم بهینه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی   فایل ورد قابل ویرایش   چکیده بهره برداري از مخازن سدها همواره از مسائلي بوده است كه بهينه كردن توابع هدف متضاد در آن‌ها مد نظر بوده است. كاربرد روش‌هاي تكاملي در بهينه‌سازي بهره برداري از سدها در دو دهه اخير مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است. از روش ‌ هاي نوين در اين دسته، روش بهينه‌سازي دسته ذرات[1] است كه تاكنون بيشتر براي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آشنایی با الگوریتم ژنتیک

آشنایی با الگوریتم ژنتیک آشنایی با الگوریتم ژنتیک     33صفحه فایل ورد قابل ویرایش   چكيده مساله فروشنده دوره گرد جزء مسائل مشهور و كلاسيك تحقيق در عمليات می‌باشد . بسياري از فعالیت‌های علمي را می‌توان به صورت مسئله فروشنده دوره گرد در آورد و سپس حل نمود . روش‌های بهينه يابي موجود براي حل مسائل سخت همچون مسئله فروشنده دوره گرد بطور عمده شامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان