لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

پایان نامه  پروژه  رشته  حقوق 

 

قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

70صفحه ورد قابل ویرایش 

فقط  10000تومان 

فایل کمیاب 

 

 

امروزه دیگر این رؤساي کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازي شرکت دارند . درکنار معاهدات رسمی و تشریفاتی ، توافقهاي بین المللی زیادي در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداري و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه هاي اداري، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف براي دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافق ها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهاي حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه هاي دولتی شان براي انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.

 

گسترش روابط بین المللی پیرامون موضوعات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، فنی و ... که سابقاً مسائل صرفاً داخلی تلقی می شدند و نیاز جامعه بین المللی به قاعده سازي سریع و مؤثر در این حوزه ها، از یک طرف باعث رشد قابل توجه معاهدات شده است و از طرف دیگر افزایش تعداد ارگان هاي داراي اختیار معاهده سازي را به دنبال داشته است. می دانیم که عرف نه تنها از اقدامات نهادهاي متولی روابط خارجی دولتها بلکه از اقدامات اکثر ارگان هاي مختلف دولت ناشی می شود. به همین نحو انعقاد توافقهاي بین المللی هم کارکردي مشترك از سوي مجموعه اي از ارگانهاي داخلی است. توافقهاي بینالمللی دیگر حوزه عمل انحصاري دیپلمات ها، رئیس کشور همراه با توصیه یا رضایت پارلمان نیست.

از آنجا که معاهده سازي عموماً به عنوان بخشی از سیاست خارجی تلقی می شود، اختیارات مربوط به آن در وهله اول به رئیس کشور، حکومت، یا وزیر ام ور خارجه اعطا می شود. اما بسته به موضوع موافقت نامه بین المللی مورد نظر، سایر بخش ها یا نهادهاي حکومتی نیز ممکن است در این فرایند مداخله داشته باشند. معمولاً در اکثر کشورها تمام بخشهاي حکومتی متأثر از توافق نامه بین المللی، از انعقاد مطلع شده و یا مورد مشورت قرار می گیرند. گاهی فراتر از این مرحله برخی از وزرا یا ر ؤساي مؤسس ات دولتی چنانچه موضوع در حوزه صلاحیتی وزارت خانه یا مؤسسه قرار داشته باشد حق دارند در جهت انعقاد موافقت نامه هاي اداري یا بین وزارتی با همتایان خارجی خود اقدام نمایند.

بدین ترتیب امروزه به موازات معاهدات رسمی یا تشریفاتی مجموعه اي از توافقهاي غیر رسمی وجود دارند که توسط مقامات و مسئولان سازمانها و نهادهاي دولتی منعقد می شوند که در آثار علمی پیرامون حقوق معاهدات از آن ها به اسامی مختلف صبحت می شود: موافقت نامه هاي اداري، موافقت نامه هاي بین وزارتی، موافقت نامه هاي در سطوح پایین دولت و موافقت نامه هاي دولتی، از آن جمله اند. به نظر می رسد موافقت

 نامه هاي اداري یا بین وزارتی نام هاي رایج تري هستند . هرچند در حقوق معاهدات ترمینولوژي اهمیت چندانی ندارد.

اگرچه در نظام حقوق بین الملل بر خلاف قوانین اساسی پاره اي از کشورها ترمینولوژي و نیز شکل یا فرایندي براي معاهده سازي مطرح نیست، با این وجود پیرامون توافقهاي صورت گرفته در سطوح پایین دولتها یعنی توافقهاي بین وزارت خانه ها ، مؤسسات و نهادهاي دولتی سئوالها و ابهاماتی مطرح است.

سئوال اول به ماهیت این نوع توافقها مربوط می شود . آیا این نوع از توافق نامه ها معاهده محسوب می شوند؟

سئوال دوم، این که آیا توافقهاي اداري یا بین وزارتی براي دولتها تعهد بین المللی ایجاد می کند یا صرفاً وزارت خانه و سازمان مربوطه را متعهد می سازد؟

در این مقاله تلاش خواهیم نمود به این پرسشها پاسخ دهیم.

معاهده ، توافق بین المللی ، موافقت نامه اداري، حقوق معاهدات ،نظام هاي حقوقی ملی.

 

 

 

 

فهرست :

 

تأثیر موافقت نامه هاي اداري بر تعهدات بین المللی دولتها 9

چکیده. 9

مقدمه. 9

1 خصوصیات موافقت نامه هاي اداري.. 10

2 ماهیت موافقت نامه هاي اداري.. 11

-1 تعریف معاهده. 11

-2-3 موافقت نامه هاي اداري میان مؤسس ات عمومی داراي شخصیت حقوقی مستقل از دولت.. 14

3 -قوانین و رویه کشورها در خصوص موافقت نامه هاي اداري.. 15

نتیجه گیري.. 17

شيوه ها و روندهای تصميم گيری در سازمان های بين المللی ، با تأ کيد بر سازمان ملل متحد. 18

مقدمه: 18

((شخصيت و صلاحيت سازمان های بين المللی)) 18

شخصيت بين المللی سازمان های بين المللی: 18

صلاحيت سازمان های بين المللی: 19

1- نظريه صلاحيت تصريح شده: 19

2- نظريه صلاحيت ضمنی: 19

((انواع تصميمات سازمان هاي بين المللي  )) : 19

1- قواعد داخلی.. 19

(قوانين داخلی با تأثيرات بيرونی) : 21

امکان تأثيرگذاری بيرونی: 21

2- قواعد خارجی: 21

(توصيه نامه ها) : 21

(اعلاميه ها) : 21

(کنوانسيون ها) : 22

(قوانين الزام آور) : 22

((روند تصميم گيری در سازمان های بين المللی)) 22

((پايه های حقوقی تصميم گيری)) : 22

پيشنهاد (ابتکار) توسط دولت ها: 23

ابتکار عمل توسط ساير نهادهای سازمان: 23

الف- دبيرخانه: 23

ب- نهادهای تخصصی مستقل: 23

((ابتکار عمل توسط ساير سازمان های بين المللی)) : 24

ابتکار عمل توسط اشخاص: 24

تهيه و تدارک پيش نويس متن : 24

(تهيه پيش نويس ): 24

مذاکره در مورد طرح پيشنهادی: 24

(رأی گيری) 25

(گفتار اول) 25

اتفاق آراء : 25

(گفتار دوم) 25

اکثريت آراء : 25

(اکثريت آرا) : 26

((گفتار سوم)) 27

کنسانسوس: 27

((گفتار چهارم)) 27

رأی وزين: 27

خاتمه تصميمات: 28

اصلاح و يا لغو تصميمات: 28

لغو و ابطال تصميمات: 28

خاتمه عضويت: 28

انحلال سازمان: 29

(نتيجه گيری) : 29

مقررات و قواعد حاکم بر شرکت‌های چندملیتی.. 29

چکیده: 29

پیش‌گفتار. 29

اول - ماهیت حقوقی و عملکردی شرکت‌های فراملی: 30

وحدت و کثرت.. 30

رفتار دولت‌ها با شرکت‌هاي فراملی.. 30

دوم-شرکت‌های فراملی- انعطاف پذیری و ویژگی‌هاي کلی.. 31

سوم:سازمان ملل متحد و شرکت‌های فراملی.. 32

الف-وجه تسمیه شرکت‌های فراملی.. 33

ب-شماره حجم فراملی ها 33

پ-تعارض بین شرکت‌های فراملی و دولت‌های میزبان. 34

چهارم-تابعیت فراملی(سوء استفاده از تعیین تابعیت به موجب اقامتگاه(ایجاد تابعیت مضاعف). 34

الف-مرکز اصلی فراملی.. 34

ب:تابعیت موثر شرکت‌ها 34

امتیازات مخفی کاهش مالیات برای شرکت‌های فراملی.. 36

پنجم - آراء و عقاید نبست به شرکت‌های فراملی و عملکرد آنها 36

ششم - مديريت دانش... 36

الف- مديريت دانش در شركت‌هاي چند مليتي سنتي.. 37

ب- مديريت دانش و IT در شركت‌هاي چند مليتي سنتي.. 37

ج- مديريت دانش در شركت‌هاي چندمليتي شبكه‌اي(شبكه‌هاي دانش). 37

د- الزامات مديريتي.. 38

در ايران. 39

روش های انتقال تکنولوژی.. 39

الف- روش‌های مستقيم. 39

فروش محصولات: 39

همکاری های آموزشی: 39

سرمايه گذاری مستقيم: 39

خريد تجهيزات و مواد: 40

تحقيق، توسعه و مهندسی: 40

ب- روش های غيرمستقيم. 40

مشاهده و الگوبرداری: 40

حضور در عرصه رقابت جهانی: 41

ايجاد فضای رقابتی در گستره زنجيره تامين در صنعت نفت: 41

اهميت كسب تکنولوژی‌از شركت‌هاي چند‌مليتي در جريان رشد. 41

نتيجه‌گيري.. 41

ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی.. 42

نتیجه. 44

نقش شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل.. 44

معاهدات بین المللی.. 49

مبحث اول : تعریف معاهده. 49

مبحث دوم: طبقه بندی معاهدات.. 50

مبحث سوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده. 51

مبحث اول: دولت.. 60

الف : مفهوم دولت.. 60

ب: عناصر سازنده دولت.. 60

مبحث دوم: سازمانپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hogh3_743633_8400.zip2.1 MB