لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09369894161
لیست کارها آدرس تلگرام

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس

پایان نامه  

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس

 

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

200صفحه  ورد  قابل  ویرایش 

10000تومان

 

 

چكيده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.  

 

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

 

مقدمه ...................................................................................................................................... 1

 

بخش اول : كليات.....................................................................................................................6

 

فصل نخست : مفاهيم .................................................................................................7

 

مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن...........................................7

 

گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

 

گفتار دوم :  تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي.........................................................................................9

 

مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري.....................................10

 

گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري..............................................12

 

گفتار دوم :  مالكيت صنعتي...........................................................14

 

فصل دوم : تاريخچه مالكيت فكري..........................................................................16

 

مبحث نخست : مروري بر تاريخچه مالكيت فكري.....................................16

 

گفتار نخست : تاريخچه مالكيت فكري در جهان...........................16

 

گفتار دوم : تاريخچه مالكيت فكري در ايران.................................21

 

مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس..................................................23

 

فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس..................................................................26

 

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس................................................26

 

مبحث دوم : ويژگيهاي موافقت نامه تريپس.............................................27

 

مبحث سوم : ماهيت و ارتباط موافقت نامه تريپس با معاهدات قبل از خود29

 

گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن..........................................29

 

گفتار دوم :  ارتباط با كنوانسيون پاريس.........................................31

 

گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم................................................33

 

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ..........................................................................34

 

فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تريپس........................................34

 

مبحث نخست : اصل رفتار ملي...................................................................34

 

گفتار نخست : در موافقت نامه تريپس...........................................34

 

گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس....................................................36

 

گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران...................................37

 

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد...........................................................39

 

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تريپس.....39

 

گفتار دوم :  اصل دولت كاملة الوداد در قوانين ايران......................41

 

مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق....................................44

 

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت ادبي و هنري...........................................................46

 

فصل نخست : اثرهاي قابل حمايت...........................................................................47

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................47

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................50

 

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................54

 

فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت.........................................................................59

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................59

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................59

 

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................60

 

فصل سوم : حقوق پديدآورندگان..............................................................................61

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................61

 

گفتار نخست : حقوق مادي............................................................61

 

الف ) : ويژگيها.................................................................63

 

الف 1 : قابليت نقل و انتقال..............................................63

 

الف 2 : موقتي بودن..........................................................64

 

ب ) : انواع حقوق مادي...................................................65

 

ب 1 : حق تكثير و انتشار.................................................65

 

ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي......................................65

 

ج ) شرايط تخقق..............................................................67

 

گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقی ) در قوانین ایران.....................70

 

الف ) : ويژگيها.................................................................70

 

الف 1 : غير قابل نقل و انتقال..........................................70

 

الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني............................70

 

ب ) : مصاديق...................................................................71

 

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.................................71

 

ب 2 : حق انصراف (استرداد )..........................................71

 

ب 3 : حق تماميت اثر.......................................................71

 

ب 4 : حق دسترسي به اثر................................................72

 

ب 5 : حق ولايت بر اثر....................................................72

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................74

 

گفتار نخست : حقوق مادي............................................................74

 

الف ) : انواع حقوق مادي................................................74

 

الف 1: حق تكثير و انتشار................................................75

 

الف 2 : حق تعقيب...........................................................76

 

الف 3 : حق اجاره.............................................................76

 

ب ) شرايط تخقق.............................................................77

 

گفتار دوم : حقوق معنوي...............................................................78

 

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................80

 

فصل چهارم : مدت حمايت......................................................................................83

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................83

 

گفتار نخست  : در حقوق مادي......................................................83

 

الف ) در اثرهاي عمومي...................................................83

 

ب )  در اثرهاي مشترك....................................................84

 

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار...............................85

 

د ) در آثار عكاسي............................................................85

 

ه ) در اثرهاي سفارشي......................................................86

 

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي...........................................87

 

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوي...................................87

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................87

 

گفتار نخست  : در حقوق مادي......................................................87

 

الف ) در اثرهاي عمومي...................................................87

 

ب )  در اثرهاي مشترك....................................................88

 

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار.............................. 89

 

د ) در آثار عكاسي و هنرهای کاربردی ...........................89

 

ه ) در اثرهاي سینمایی......................................................90

 

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي.......................................... 90

 

گفتار دوم : در حقوق معنوي......................................................... 91

 

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................91

 

فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات.....................................................................92

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................92

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................96

 

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................98

 

فصل ششم : حقوق مرتبط.........................................................................................98

 

مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................98

 

الف ) اثرهاي مورد حمايت............................................................98

 

ب ) حقوق پديدآورندگان..............................................................99

 

ج ) معيارهاي حمايت..................................................................101

 

د ) مدت حمايت..........................................................................102

 

ه ) محدوديت ها و استثنائات.......................................................103

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس..........................................................104

 

الف ) اثرهاي مورد حمايت..........................................................104

 

ب ) حقوق پديدآورندگان............................................................107

 

ج ) معيارهاي حمايت..................................................................109

 

د ) مدت حمايت..........................................................................110

 

ه ) محدوديت ها و استثنائات.......................................................110

 

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................112

 

فصل هفتم : ضمانت اجرا.......................................................................................113

 

مبحث نخست : در قوانين ايران.................................................................113

 

گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني............................................114

 

گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري...............................................118

 

گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي...........................................121

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس..........................................................122

 

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................123

 

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي.................................................................124

 

فصل نخست : حقوق اختراعات..............................................................................125

 

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع........................................................125

 

گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................125

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................128

 

مبحث دوم : شرایط اختراع........................................................................129

 

گفتارنخست : در قوانين ايران.......................................................128

 

1) شرایط ماهوی............................................................129

 

الف-1) جدید بودن (تازگي داشتن)...............................129

 

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)..............................131

 

الف -1-2) تازگی مطلق.................................................131

 

الف-1-3) تازگی نسبی..................................................132

 

زوال تازگی.....................................................................132

 

استثنائات وارد بر زوال تازگي.........................................133

 

ب) ابتکاري بودن اختراع................................................136

 

ج) کاربرد صنعتی داشتن.................................................137

 

2 ) شرایط شکلی............................................................138

 

استثنائات ثبت اختراع......................................................139

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................145

 

استثنائات ثبت اختراع......................................................147

 

مبحث سوم : حقوق اعطایی.......................................................................149

 

گفتارنخست : در قوانين ايران.......................................................149

 

الف )حقوق مادی...........................................................149

 

ب ) حقوق معنوي..........................................................152

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................152

 

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری...................................................154

 

مبحث پنجم : اجازه بهره برداري...............................................................155

 

گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................155

 

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری..........................155

 

ب) مجوز بهره برداری اجباری.......................................156

 

ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري.....................................156

 

دابطال یا لغو گواهینامه اختراع...................................160

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................161

 

الف) مجوز بهره برداری اجباری...................................161

 

ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري....................................162

 

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع..................................167

 

مبحث ششم: مدت حمايت........................................................................167

 

گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................167

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................168

 

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم...................................................................168

 

گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................168

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................169

 

مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي..........................................169

 

گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................169

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................173

 

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند...................................173

 

ب ) اقدامات موقتی........................................................173

 

ج ) ضمانت اجرای مدنی...............................................175

 

د ) ضمانت اجرای کیفری...............................................175

 

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع...................................................176

 

فصل دوم : علائم تجاري........................................................................................178

 

مبحث نخست : در قوانين ايران.................................................................178

 

گفتار نخست : مدت حمايت.......................................................180

 

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاري ثبت شده ............... 181 گفتار سوم : حقوق اعطايي.......................................................... 181

 

گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري .......................................182

 

گفتارپنجم :  علايم غير قابل ثبت ................................................183

 

گفتار ششم : ضمانت اجرا ..........................................................184

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................185

 

گفتار نخست : مدت حمايت ......................................................185

 

گفتار دوم : حقوق اعطايي ...........................................................186

 

گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري .........................................187

 

گفتار چهارم : علائم مشهور ........................................................188

 

گفتارپنجم :  علائم غير قابل ثبت ................................................189

 

مبحث سوم : آثار الحاق ...........................................................................190

 

فصل سوم : طرح صنعتی ........................................................................................190

 

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................190

 

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت .........................................191

 

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .................................192

 

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ....................................192

 

گفتار چهارم : حقوق اعطايي .......................................................193

 

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................194

 

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي .......................................... 194

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................195

 

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ......................196

 

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ........................196

 

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ...............................................197

 

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................197

 

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................198

 

مبحث سوم : آثار الحاق ....................................................... ...................198

 

فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي .......................................................................198

 

مبحث نخست : در قوانين ايران ................................................................198

 

گفتار نخست : شرايط حمايت ....................................................200

 

گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام .....................................200

 

گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت ....................................201

 

گفتار چهارم : ضمانت اجرا .........................................................202

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................202

 

مبحث سوم : آثار الحاق  ..........................................................................205

 

فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ...................................................205

 

مبحث نخست : در قوانين ايران ................................................................205

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................206

 

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه ...........................210

 

گفتار دوم : مدت حمايت ............................................................212

 

مبحث سوم : آثار الحاق ............................................................................213

 

فصل ششم : اسرار تجاري .....................................................................................213

 

مبحث نخست :در قوانين ايران .................................................................213

 

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................215

 

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري ............................................215

 

گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري ................................................216

 

گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري ............................217

 

گفتار چهارم : مدت حمايت ........................................................219

 

مبحث سوم : آثار الحاق ......................................................................................................219

 

نتيجه گيري: .............................................................................................................220

 

منابع : ..................................................................................................................................223

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hogh4_743643_1901.zip224.5k

قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی پایان نامه  پروژه  رشته  حقوق    قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی 70صفحه ورد قابل ویرایش  فقط  10000تومان  فایل کمیاب      امروزه د ی گر ا ی ن رؤساي کشورها ن ی ستند که در فرا ی ند معاهده سازي شرکت دارند . درکنار معاهدات رسم ی و تشر ی فات ی ، ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه  پایان نامه  پروژه   بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه    95صفحه  ورد  قابل  ویرایش    15000تومان فقط      چکیده: برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

بررسی ابعاد(زوایا) و اثرات (تاثیرات )تحریم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب بر اقتصاد ایران

بررسی ابعاد(زوایا) و اثرات (تاثیرات )تحریم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب بر اقتصاد ایران   بررسی ابعاد(زوایا) و اثرات (تاثیرات )تحریم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب بر اقتصاد ایران     ورد  قابل  ویرایش  فقط 8000تومان    چکیده: امروزه از گزینه تحریم به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد. اساسا تحریم از سوی کشورهایی اعمال می گردد که در ساختار نظام بین الملل دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و نشانگان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تبعات الحاق ایران به سازمان بین المللی تجارت جهانی( WTO) و تاثیر آن در حقوق ایران

تبعات الحاق ایران به  سازمان  بین المللی تجارت جهانی( WTO)  و تاثیر آن در حقوق ایران پایان نامه حقوق ارشد    پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   تبعات الحاق ایران به  سازمان  سازمان تجارت جهانی( WTO) و تاثیر آن در حقوق ایران پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  225 صفحه  ورد قابل  ویرایش  فقط  25000 تومان  عنوان : آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس   چكيده با توجه به گسترش روز افز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان