لیست خدمات ما به دانشجویان ، دانش آموزان و کلیه استفاده کنندگان از سایت ما ترجمه مقالات لیست کامل موضوعات پایان نامه و پروژه برنامه نویسی گزارش کارآموزی ترجمه مقاله شماره تماس : 09127569325
لیست کارها آدرس تلگرام

عنوان : هوش تجاری

عنوان : هوش تجاری

عنوان :
 هوش تجاری

 

140صفحه ورد قابل ویرایش word 

12000تومان 

 

چكيده:

اين پروژه با هدف تشريح فرايندهاي ساخت سيستم‌هاي هوش تجاري صورت گرفته است‌. نويسندگان با درنظرگرفتن ويژگيهاي سيستم‌هاي هوش تجاري، متدولوژي ويژه‌اي را براي ايجاد و به کارگيري اين گونه سيستم‌ها در سازمان پيشنهاد کرده‌اند. اين بررسي‌ها بر اهداف و سطوح کارکردي هوش تجاري در سازمانها تمرکز دارد. از ‌اين رو در زمينه حاضر، رويکردي که مورد استفاده قرار گرفته است دو مرحله اصلي را در برمي گيرد که از يک تقابل نسبت به يکديگر برخوردارند، يعني ايجاد سيستم هوش تجاري و به کارگيري سيستم هوش تجاري. بخش گسترده‌اي از اين پروژه متوجه هدف‌ها و وظايفي است که براي ايجاد و پياده‌سازي هوش تجاري مورد نظر است. واقعيت اجتماعي- اقتصادي سازمانهاي امروز، آنها را ملزم به جستجوي ابزارهايي براي تسهيل فرايند کسب اثربخش داده ها، پردازش و تحليل وسيع آنها از منابع مختلف و پراکنده کرده است تا براساس آن پايه‌اي را براي کشف دانش جديد بنا نهند.براي ساليان متمادي، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت(MIS)، سازمانها را در انجام وظايف مختلفشان مورد حمايت قرار داده اند؛ هر چند، امروزه به سيستم‌هاي اطلاعاتي، توجه کمي مي‌شود. تاکنون سيستم‌هاي اطلاعات مديريت موجود مانند MIS, DSS, ES, EIS نتوانسته است انتظارات تصميم گيرندگان سازماني را، به ويژه در موارد زير برآورده سازد :

1- گرفتن تصميمات در فوريتهاي زماني،  2- سد کردن رقابت3 - به دست آوردن اطلاعات مختلف با ديدگاه‌هاي متفاوت

- براي انجام تحليلهاي مداوم روي داده‌هاي بيشمار و ملاحظه متغيرهاي مختلف مربوط به عملکرد سازمان .

به طور ساده، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت که به آنها اشاره شد، قادر به ايجاد يکپارچگي ميان داده‌هاي مختلف، پراکنده و ناهمگن نبوده اند و همچنين آنها نتوانسته‌اند داده‌ها را با توجه به زمينه‌هاي وسيع موجود، به گونه‌اي اثربخش تفسير کنند و قادر به شناسايي مناسب وابستگي‌هاي موجود ميان داده‌هاي جديد نبوده اند. دلايل موجود حکايت از وجود تکنيکهاي نامناسب براي دستيابي، تحليل، کشف و تفسير داده‌ها دارد

فهرست

مقدمه  .................................................................................................................................................................................. 1

 فصل یکم- آشنایی با هوش تجاری ............................................................................................................................................. 2

1-1- تعریف هوش تجاری‏ ......................................................................................................................................................... 2

1-2- اهداف زیر ساختی هوش تجاری .......................................................................................................................................... 6

1-3- اهداف کاربردی هوش تجاری در سازمان‌ها ............................................................................................................................. 8

1-4- انگیزه‌های استفاده از هوش تجاری در سازمان‌ها ...................................................................................................................... 10

1-4-1- مشکلات تجاری ........................................................................................................................................................... 10

1-4-2- مشکلات تکنیکی ......................................................................................................................................................... 11

1-5 مشکلات راه اندازی یک سیستم هوش تجاری در سازمان‌ها ......................................................................................................... 12

1-6- نرم‌افزار‌های موجود هوش تجاری ......................................................................................................................................... 15

1-6-1- بررسی نرم‌افزار Qlik View .......................................................................................................................................... 17

1-6-2- نسخه های مختلف Qlik View ...................................................................................................................................... 21

1-7- وضعیت هوش تجاری در جهان ........................................................................................................................................... 22

فصل دوم- معماری هوش تجاری ................................................................................................................................................. 24

2-1- داده‌گاه .......................................................................................................................................................................... 24

2-2- ویژگی‌های اساسی یک معماری خوب برای هوش تجاری ........................................................................................................... 28

2-3- کارکرد BI در سطوح مختلف سازمان .................................................................................................................................. 30

2-4- زیر ساخت‌های سخت‌افزاری مورد نیاز برای هوش تجاری .......................................................................................................... 32

2-5- فاکتورهای مهم در ایجاد شرایط مطلوب برای هوش تجاری ........................................................................................................ 33

2-6- نکات پایه‌ای مهم در ساخت یک سیستم BI در سازمان ........................................................................................................... 35

فصل سوم- ابزار‌ها و مفاهیم در هوش تجاری .................................................................................................................................. 37

3-1- مراحل هوش تجاری ......................................................................................................................................................... 37

3-2- ETL ........................................................................................................................................................................... 40

3-3- انبارداده DW ................................................................................................................................................................. 43

3-3-1- معماری مدل‌سازی داده ................................................................................................................................................. 43

3-4- سیستم پردازش تحلیلی برخط OLAP ............................................................................................................................... 47

3-4-1- مدل چند بعدی داده‌ها .................................................................................................................................................. 48

3-4-2- حجم داده‌ای ............................................................................................................................................................... 49

3-4-3- مدل داده رابطه‌ای ........................................................................................................................................................ 50

3-4-4- عملیات بر روی حجم‌های داده‌ای ..................................................................................................................................... 52

3-4-5- سرورهای OLAP ....................................................................................................................................................... 53

3-5- پردازش ترکنش برخط OLTP .......................................................................................................................................... 55

3-6- داده‌کاوی ....................................................................................................................................................................... 56

3-6-1- دلیل پیدایش داده‌کاوی ................................................................................................................................................. 57

3-6-2- مراحل کشف دانش ....................................................................................................................................................... 57

3-6-3- توصیف داده‌ها در داده‌کاوی ............................................................................................................................................ 61

3-6-4- مدل‌های پیش‌بینی داده‌ها .............................................................................................................................................. 62

3-6-5- مدل‌ها و الگوریتم‌های داده‌کاوی ....................................................................................................................................... 63

3-7- مدیریت ارتباط با مشتریCRM ......................................................................................................................................... 70

3-7-1- موضوعات مورد بحث در CRM ...................................................................................................................................... 72

3-7-2- انواع CRM ............................................................................................................................................................... 75

3-7-3- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان ................................................................................................................... 76

3-7-4- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان‌ها .................................................................................................................. 77

3-7-5- مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری ................................................................................................................. 77

3-8- برنامه ریزی منابع سازمانیERP ......................................................................................................................................... 78

3-8-1- اهداف اصلی ERP ....................................................................................................................................................... 79

3-8-2- دلایل عمده استفاده از ERP در شرکت‌ها ......................................................................................................................... 80

3-8-3- هزینه‌های پنهان ERP ................................................................................................................................................. 81

3-8-4- مزایای ERP .............................................................................................................................................................. 83

3-8-5- معایب ERP .............................................................................................................................................................. 83

3-9- عامل هوشمندIA ............................................................................................................................................................ 84

3-9-1- بررسی حضور عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند در جنبه‌های مختلف تجارت الکترونیک ..................................................................... 85

2-9-2- عامل‌های نرم‌افزاری در خرید اینترنتی ............................................................................................................................... 86

3-10- سیستم پشتیبان تصمیم‌گیریDSS .................................................................................................................................. 87

3-10-1- مزایای DSS ............................................................................................................................................................ 88

3-10-2- چارچوب توسعه‌یافته DSS .......................................................................................................................................... 88

3-10-3- اجزای DSS ............................................................................................................................................................. 93

3-11- مدیریت زنجیره تامین SCM .......................................................................................................................................... 94

3-11-1- فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین ................................................................................................................................ 96

3-11-2- بررسى فناوری تولید و براورد نحوه تامین دانش فنى مورد نیاز ............................................................................................... 97

3-11-3- پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش‌هاى زنجیره تامین ................................................................................................. 97

3-12- سیستم مدیریت دانش KMS .......................................................................................................................................... 99

3-12-1- تعریف مدیریت دانش .................................................................................................................................................. 99

3-12-2- اهداف مدیریت دانش .................................................................................................................................................. 100

فصل چهارم- هوش تجاری در شیر پوینت ..................................................................................................................................... 101

4-1- معرفی شیرپوینت ............................................................................................................................................................ 101

4-2- شاخص‌های عملکرد کلیدی KPI ........................................................................................................................................ 102

4-2-1- تعیین شاخص‌ها .......................................................................................................................................................... 103

4-2-2- تجزیه و تحلیل ناحیه‌ها ................................................................................................................................................. 104

4-2-3- طبقه‌‌بندی شاخص‌ها ..................................................................................................................................................... 105

4-2-4- مشکلات تعیین شاخص‌ها .............................................................................................................................................. 106

4-2-5- کاربرد شاخص‌ها در هوش تجاری ..................................................................................................................................... 106

4-2-6- عناوین کلیدی هوشمندی در کسب‌و‌کار ............................................................................................................................. 107

4-2-7- عامل کلیدی موفقیت .................................................................................................................................................... 108

4-3- داشبورد‌های مدیریتی ....................................................................................................................................................... 109

4-3-1- مفاهیم مدیریت عملکرد و هوش تجاری ............................................................................................................................. 110

4-3-2- فواید داشبورد ............................................................................................................................................................. 111

4-4- مرکز گزارش ................................................................................................................................................................... 112

4-4-1- و یژگی‌ها و مزایای یکپارچگی ......................................................................................................................................... 113

4-5- سرویس اکسل ................................................................................................................................................................ 115

4-5-1- اهداف اصلی مایکروسافت از انتشار سرویس اکسل ................................................................................................................ 117

4-6- کاتالوگ داده‌های تجاری .................................................................................................................................................... 117

فصل پنجم- سرویس‌های هوش تجاری در BIDS .......................................................................................................................... 118

5-1- سرویس‌های گزارش‌گیری .................................................................................................................................................. 119

5-1-1- اجزای سرویس‌های گزارش‌گیری ..................................................................................................................................... 120

5-1-2- سرور گزارش ............................................................................................................................................................... 121

5-1-3- کاتالوگ ابرداده‌ها ......................................................................................................................................................... 122

5-1-4- طراح گزارش ............................................................................................................................................................... 122

5-1-5- برنامه وبی مدیریت گزارش ............................................................................................................................................. 123

5-1-6- امنیت سرویس‌های گزارش‌گیری ..................................................................................................................................... 125

5-1-7- ابزار پیکربندی سرویس‌های گزارش‌گیری ........................................................................................................................... 127

5-2- سرویس‌های تحلیلی ......................................................................................................................................................... 127

5-2-1- امکانات SSAS 2005 .................................................................................................................................................. 129

5-2-2- معماری ..................................................................................................................................................................... 130

5-2-3- مدل ابعادی یکپارچه‌شده (UDM) ................................................................................................................................. 130

5-2-4- XML/A, XML و سرویس‌های وب ............................................................................................................................. 131

5-2-5- سرعت، مقیاس‌پذیری و تداوم .......................................................................................................................................... 132

5-2-6- استفاده‌پذیری ............................................................................................................................................................. 133

5-2-7- برنامه نویسی ............................................................................................................................................................... 134

5-2-8- پروژه‌های سرویس‌های تحلیلی ........................................................................................................................................ 137

5-3- سرویس‌های یکپارچگی ..................................................................................................................................................... 137

5-3-1- ویژگی‌های جدید SSIS ................................................................................................................................................ 138

5-3-2- مبانی SSIS ............................................................................................................................................................... 141

5-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ................................................................................................................................................... 142

 منابع و مراجع............................................................................................................................................................................................................................................................. 143

 

 

 

فهرست اشکال

1-1 هوش تجاری  ...........................................................................................................................................................................3

1-2 هوش تجاری در محصولات مایکروسافت ...........................................................................................................................17

1-3 نرم افزار Qlik View .........................................................................................................................................................19

1-4 گزارش گیری در Qlik View .........................................................................................................................................20

2-1معماری هوش تجاری با داده گاه منطقی .........................................................................................................................27

2-2معماری هوش تجاری با داده گاه مستقل ..........................................................................................................................28

3-1 مراحل هوش تجاری.................................................................................................................................................................39

3-2مکعب داده...................................................................................................................................................................................50

3-3شمای ستاره.................................................................................................................................................................................51

3-4معمای یک نمونه سیستمی داده کاوی..................................................................................................................................59

3-5شبکه عصبی با یک لایه پنهان ...............................................................................................................................................64

3-6وزن یال بین X,Y.......................................................................................................................................................................65

3-7درخت تصمیم گیری ...................................................................................................................................................................67

4-1روش های ساخت KPI در شیرپوینت.....................................................................................................................................103

4-2شاخص عملکرد کلیدی در شیرپوینت......................................................................................................................................107

4-3داشبورد مدیریتی در شیرپوینت.................................................................................................................................................111

4-4مرکز گزارش در شیرپوینت..........................................................................................................................................................115

4-5 کاتالوگ داده های تجاری در شیرپوینت.................................................................................................................................118

5-1 سرویس گزارش گیری...................................................................................................................................................................119

5-2سرویس تحلیلی..............................................................................................................................................................................128

5-3معماری سرویس تحلیلی..............................................................................................................................................................130

5-4سرویس یکپارچگی........................................................................................................................................................................138

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c116_887522_7300.zip1 MB

سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی پروژه درباره  سلول های خورشیدی   100 صفحه  ورد قایل ویرایش  8000تومان    مقدمه حتما شما تا حالا ماشین حساب هایی که باتری خورشیدی دارند رو دیدید. ماشین حسابهایی که هیچ وقت نیازی به باتری ندارند. یا حتی بعضی هاشون اصلا کلید خاموش ندارند. تا وقتی که نور کافی داشته باشند کار می کنند. شاید صفحه های خورشیدی بزرگتری رو در جاده ها، چراغ های راهنمایی یا حتی در پارکینگها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

حقوق فناوری اطلاعات

حقوق فناوری اطلاعات پروژه  حقوق فناوری اطلاعات   75 صفحه فایل ورد  word قابل  ویرایش    10000تومان      چکیده چه بخواهيم و چه نخواهيم، فناوري هاي نو ين اطلاعاتي به زندگي فردي و اجتماعي ما راه پيدا کرده اند. هرروزه ما شاهد ظهور فناوري هائي هستيم که قبلا آن ها را در روياهاي خود تصور مي کرديم. فناوري هاي که در طي چند دهه توانسته اند رفتار و کردار بشر را تغيير داده و متحو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

سیستم عامل اندروید

سیستم عامل اندروید پروژه پایان نامه سیستم عامل اندروید   60صفحه فایل  ورد قابل ویرایش    6000تومان      سیستم عامل اندروید   چکیده :   Android به زبان ساده سيستم عاملي است براي دستگاه هاي موبايل و گوشي هاي هوشمند که توسط بيش از 30 کمپاني معروف پشتيباني مي شود. آندرويد اوپن سورس است و توسعه دهندگان مي توانند با استفاده از Android SDK برنامه هاي مختلفي براي اين سي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک در مسیر یابی بین شبکه کامپیوتری

استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک در مسیر یابی بین شبکه کامپیوتری پروژه  استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک در مسیر یابی بین شبکه کامپیوتری   60صفحه ورد  قابل ویرایش  6000تومان    چکیده   با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک روشی را به منظور قابلیت در انتخاب بسته های   TCP/IP ارائه می کنم. طرح پیشنهادی ایجاد معادله مناسب چند جمله ای با ضرایب موزون به عنوان تابع هدف برای ارزیابی مناسب داده هاست.ضرایب پیشنهادی معادله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سیستم عامل یونیکس unix

سیستم عامل یونیکس unix پروژه   سیستم عامل یونیکس unix قیمت 5000تومان  فایل ورد قایل ویرایش   ساختار کلی مقدمه کوچک زیباست . این اساس یونیکس است. برای درک مفهوم این جمله باید سیستم عاملهای نسل سوم را ( که یونیکس نیز از آنهاست) به یاد آورید . سیستم های دایناسورواری بودند که برای انجام همه کار طراحی شده بودند .   سیستم عامل ماشینهای IBM 360 نمونه خوبی در این مقوله است. سیستم عاملی که توان شبیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سيستم‌ بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم

سيستم‌ بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم پروژه  سيستم‌ بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم   120 صفحه ورد  قابل ویرایش  1000تومان    چكيده:             در چند سال گذشته، دگرگوني مهمي در دنياي كامپيوترهاي شخصي به وجود آمده است. استفاده از خط تلفن براي ارتباط اينترنت روز به روز كمتر مي‌‌شود، و كامپيوترها ديگر ابزاري تجملي به حس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

زبان مدلسازی یکپارچه نسخه 2.2

پروژه  زبان مدلسازی یکپارچه نسخه 2.2   فایل ورد قابل ویرایش  5000تومان      چکیده:        زبان مدل‌سازی يکپارچه[1] یا «یو ام ال»، یک زبان مدلسازی همه منظوره استاندارد در زمینه مهندسی نرم افزار است که توسط گروه مدیریت شی[2] ایجاد شد. در حال حاضر (۲۰۱1 میلادی) آخرین نسخه این زبان نسخه ۲ ٫ ۲ است که در سال ۲۰۰۷ میلادی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

وبسایت و پرتال انتشارات همراه با داکیومنت کامل

وبسایت و پرتال انتشارات همراه با داکیومنت کامل وبسا ی ت و پرتال انتشارات  وبسا ی ت و پرتال انتشارات www.ma-shoma.com     200 صفحه فایل ورد داکیومنت  (پروژه  کامل کارشناسی ) فقط 15000تومان      چکیده : وب سایت و  پرتال انتشارات یک نرم افزار جامع مبتنی بر بستر وب می باشد که تمام فرایندهای تجاری  یک انتشارات را محیا و مدیریت می کند، این نرم افزار با دارا بودن بخش های مختلفی مانند بخش صفحات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

سیستم اتوماسیون آژانس هواپیمایی

  سیستم اتوماسیون آژانس هواپیمایی   فقط 10000تومان            چکیده : در این پروژه - سیستم اتوماسیون رزرو و خرید بلیط هواپیما –  کاربر پس از ورود به سایت یکی از مقاصد موجود بر روی سایت را انتخاب کرده پس از آن لیست پروازهای موجود برای شهر مورد نظر نمایش داده میشود که در صورت تمایل یکی از پروازها را با دکمه رزرو انتخاب می نمائیم که وارد صفحه بعد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کنترل و طراحی سیستم هوشمند ساختمان BMS

کنترل و طراحی سیستم هوشمند ساختمان BMS کنترل و طراحی سیستم هوشمند ساختمان BMS 99 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 9000 تومان    چکیده: سیستمهای مدیریت ساختمان   ( BMS) از زمان معرفی شان در اوایل سال 1970 یک راه طولانی را طی کرده اند. سیستمهای مدرن کم هزینه تر، سریعتر و بیشتر قابل اطمینان هستند و به سبب این مشخصه ها همواره آموختن و به کارگیری و استفاده از آنها راحت تر بوده و پیشنهاد می شود. آنها همواره به صورت کامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

جبرانسازی سری و اثرات آن بر روی شبکه قدرت

 جبرانسازی سری و اثرات آن بر روی شبکه قدرت  جبرانسازی سری و اثرات آن بر روی شبکه قدرت 87 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000 تومان      فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول 1-1 جبران سازی و اثرات آن بر روی شبکه قدرت 2 1-2 پیکربندی مطالب 4 فصل دوم 2-1 ساختار TCSC و ویژگی های آن 6 2-2 انتخاب پارامتر های TCSC 8 2-3 طرح سیستم کنترلیلی TCSC 9 2-4 حفاظت TCSC در مقابل اضافه ولتاژ 10 فصل سوم 3- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تعيين محل وقوع خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات فكتس

تعيين محل وقوع خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات فكتس تعيين محل وقوع خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات فكتس 149 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان      فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول: آشنایی با خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS 7 1-1- تاریخچه 9 1-1-1-  انتقال انرژی در مقیاس‌های کلان 12 1-1-2- توان ورودی شبکه 13 1-1-3- خروجی شبکه انتقال 13 1-2- خطوط انتقال HVDC 14 1-3- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

موتورهاي آسنكرون

موتورهاي آسنكرون  موتورهاي آسنكرون   72 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 7000 تومان      فهرست مطالب عنوان                                               &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نيروگاه خورشيدي

نيروگاه خورشيدي نيروگاه خورشيدي 83 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000 تومان    فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق  و نصب ترانس    117 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 11000 تومان                                    فهرست مطالب       عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول 4 1-1 آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع 4 2-1 شرايطي كه در هر شب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پستهاي فشار قوي

پستهاي فشار قوي پستهاي فشار قوي 90 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 9000 تومان      فهرست مطالب عنوان                                                 & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

انواع موتورها و ماشينهاي جريان مستقيم (DC) درايوهاي DC

 انواع موتورها و ماشينهاي جريان مستقيم (DC) درايوهاي DC  انواع موتورها و ماشينهاي جريان مستقيم (DC) درايوهاي DC  142 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان        فهرست عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

آشنایی با MOR و نمودار دايرة مور

 آشنایی با MOR و  نمودار دايرة مور   آشنایی با MOR  و    نمودار دايرة مور  40 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 4000 تومان    فهرست مطالب عنوان                                           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

آشنایی با موتور DC

 آشنایی با موتور DC  آشنایی با موتور DC 100  صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000تومان    فهرست مطالب عنوان                                                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

موتورهاي آسنكرون

موتورهاي آسنكرون موتورهاي آسنكرون 72 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 7000 تومان      فهرست مطالب عنوان                                                   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آشنایی با شبکه های بی سیم حسگر

آشنایی با شبکه های بی سیم حسگر آشنایی با شبکه های بی سیم حسگر 119 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 10000 تومان    چکیده:    شبكه‌هاي محلي بي‌سيم يكي از انواع جديدترين شبكه‌هاي كامپيوتري مي‌باشندكه در بسياري ازموارد در جامعه، صنعت و محيطهاي درماني كاربرد وسيعي پيدا كرده‌اند.سهولت نصب وكمي هزينه نگهداري به خاطرعدم استفاده از سيم، مديران شبكه‌ها را به نصب اين نوع از شبكه‌ها ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

آشنایی کامل با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

آشنایی کامل با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان آشنایی کامل با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 144 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان    چكیده   با هدف کلي خودکار سازي و يکپارچه نمودن تأسیسات و تجهيزات مستقر در داخل و خارج ساختمان در راستاي استفاده بهینه‌تر از امکانات به وجود آمده است. يکي از مزاياي رشد سريع فن آوري اطلاعات، توسعه. سیستم‌هایی است که می‌توانند تغييرات اطراف ما را اندازه گیری و ارزيابي کر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

نقش و جايگاه تجارت الكترونيك در اقتصاد كشور

 نقش و جايگاه تجارت الكترونيك در اقتصاد كشور نقش و جايگاه تجارت الكترونيك در اقتصاد كشور 54 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان    چكيده تجارت الكترونيك به معناي خريد و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي مثل اينترنت مي‌باشد و يكي از ويژگيهاي بارز اينترنت پوشش جهاني آن است و به همين دليل شركت‌ها مي‌توانند از طريق اينترنت فعاليتهاي بازاريابي و صادراتي خود را گسترش دهند. تجارت ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

موتورهاي جست و جو ونحوه عملكرد آن ها

 موتورهاي جست و جو ونحوه عملكرد آن ها  موتورهاي جست و جو ونحوه عملكرد آن ها 67  صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 6000 تومان    چکیده اينترنت خصوصاً وب منبع عظیمی از اطلاعات است كه روز به روز بر حجم آن افزوده شود. در حال حاضر میلیون‌ها صفحه كه اطلاعات فراواني از موضوعات مختلف را در بر دارند بر روي سرويس دهنده‌های مختلف جا خوش کرده‌اند و اين در حالي است كه هر روز نيز بر حجم اين اطلاعات افزوده مي&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

آشنایی با مسیریابی GPS

 آشنایی با مسیریابی GPS  آشنایی با مسیریابی GPS 95  صفحه قابل ویرایش قیمت فقط 9000 تومان    چکیده                GPS يك سيستم تعيين موقعيت جهاني ميباشد كه طرح اجرايي آن در سال 1973 توسط وزارت دفاع امريكا ارائه گرديده است و امروزه افراد نظامي و غيرنظامي به سادگي ميتوانند با هزنيه بسيار كمي موقعيت ، سرعت و اطلاعات مربوط به زمان بس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

آشنایی با مدیریت منابع اطلاعاتی

آشنایی با  مدیریت منابع اطلاعاتی آشنایی با  مدیریت منابع اطلاعاتی 59 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان      چكيده این پروژه مقدمه‌ای است بر مفاهیم تکنولوژی مدیریت منابع اطلاعاتی. سیستم‌های عملیاتی در سازمان‌های بزرگی مانند بانک‌ها به صورت روزانه پردازش‌های اطلاعاتی فراوانی را به انجام رسانده و به تولید اطلاعات گوناگون می‌پردازند. بانک‌های اطلاعاتی این سازمان&zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

 آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی  آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 81 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000 تومان    چكیده امروزه فناوری اطلاعات در تمام زمینه‌ها رسوخ كرده است و چهره بسیاری از پدیده‌ها را دگرگون ساخته است. در زمینه پزشكی نیز استفاده از این فناوری در حال تبدیل شدن به یك نیاز است. پزشکی از راه دور در حقیقت یك مفهوم عام است كه برای توصیف جنبه‌های متنوعی از مراقبت&zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

آشنایی با فروش مویرگی

آشنایی با   فروش مویرگی 81 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000 تومان          چکیده زبان مدل سازي يكنواخت يك زبان مدل سازي است كه براي تحليل و طراحی سیستم‌های شي گرا به كارمي رود اولين بار توسط شركت رشنال ارائه شد و پس از آن از طرف بسياري از شرکت‌های كامپيوتري مجامع صنعتي و نرم افزاري دنیا مورد حمايت قرار گرفت به طوري‌كه تنها پس از یک سال توسط گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

آشنایی با طراحی سایت ایده کنترل سیستم

آشنایی با طراحی سایت ایده کنترل سیستم آشنایی با طراحی سایت ایده کنترل سیستم 33 صفحه قابل ویرایش  هزینه فقط 3000 تومان    چكيده : امروزه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات داشتن يك سايت اينترنتي براي سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي و دولتي براي آنكه خدمات و يا محصولات خود را به صورت آنلاين در شبكه‌ي جهاني اينترنت به عموم مردم معرفي و يا خدمات خود را ارائه كنند تقریباً يك امر ضروري محسوب مي‌شود. از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آشنایی کامل با نرم افزار صندوق قرض الحسنه

آشنایی کامل با نرم افزار صندوق قرض الحسنه آشنایی کامل با نرم افزار صندوق قرض الحسنه  35 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 3000 تومان        چكيده: نرم افزار صندوق قرض الحسنه ويژه كاركنان واحد سيروحركت خط تهران-گلشهر تهيه و تنظيم شده است و كاملاً بصورت كاربردي نوشته شده است .  اين نرم افزار از قابليت و توانايي هاي بالايي برخوردار است و تمامي نيازهاي خاص صندوق و اعضاء صندوق رادر برمي گيرد و كاربر به آساني دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شبکه های وایمکس شبکه‌های بی سیم در محدوده‌ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله‌های نسبتآ کوتاه

 شبکه های وایمکس شبکه‌های بی سیم در محدوده‌ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله‌های نسبتآ کوتاه     شبکه های وایمکس شبکه‌های بی سیم در محدوده‌ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله‌های نسبتآ کوتاه 70صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 7000 تومان        چکیده   شبکه‌های بی سیم در محدوده‌ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله‌های نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می‌شوند. بر خلاف شبکه‌های بی سیم محلی، ارتباط روی WPAN ها نی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید،

شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید، شبکه­ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید 116 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 10000 تومان      چکیده: شبکه­ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید، به گونه ای که : الف: به مرور زمان وتعامل بیشتر با محیط، کارآزموده تر گردد. ب: علاوه بر انجام محاسبات قادر به نتیجه گیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

آشنای با شبکه های بیسیم

آشنای با شبکه های بیسیم آشنای با شبکه های بیسیم  101 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 10000 تومان  چكيده این پروژه مقدمه‌ای بر مفاهیم تکنولوژی شبکه‌های بیسیم می‌باشد. با اینکه مطالب بسیار زیادی در زمینه‌ی شبکه‌های بیسیم موجود است. این پروژه مقدمات لازم را برای افرادی که تمایل دارند جزئیات روش کار داخلی شبکه‌های بیسیم را بدانند تا بتوانند از اسناد پیچیده و تکنیکی‌تر مانند راهنم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

شبکه های بی سیم وایمکس امکان دست‌یابی بیسیم پهن باند

شبکه های بی سیم وایمکس امکان دست‌یابی بیسیم پهن باند شبکه های بی سیم  وایمکس امکان دست‌یابی بیسیم پهن باند  42 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 4000 تومان    چکیده امروزه علم کامپيوتر به حدي پيشرفت کرده که بسياري از علوم ديگر پيشرفت­شان وابسته به علم کامپيوتر مي­باشد. شبکه­هاي کامپيوتري به حدي پيشرفت کرده­اند که توانسته­اند جهان را به يک دهکده علمي کوچک تبديل نمايند. وایمکس سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

شبکه های بی سیم برای انتقال اطلاعات در فاصله های بسیار کم

شبکه های بی سیم برای انتقال اطلاعات در فاصله های بسیار کم شبکه های بی سیم برای انتقال اطلاعات در فاصله های بسیار کم  124 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان    چکیده شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی، ارتباط روی WPAN ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و یا اصلآ به چنین تجهیزاتی نیاز ندارد. این خصوصیت راه حل هایی ساده، کارآ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید

شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید 111 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان                      چکیده:   شبکه ی عصبی یک برنامه نرم افزار یا تراشه ی نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید، به گونه ای که :   الف: به مرور زمان وتعامل بیشتر با محیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فناوري بي سيم و وايرلس

فناوري بي سيم و وايرلس   فناوري بي سيم و  وايرلس 124 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 11000 تومان    چكيده مبحث شبکه بسيار پيچيده و گسترده است، اما ما در اينجا به بررسي شکل نويني از شبكه‌هاي رايانه‌اي و ارتباطي تحت عنوان وايرلس يا بي‌سيم خواهيم پرداخت. فناوري بي سيم مدتهاست که مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برقراري ارتباط تلفن همراه، بين شهري و يا بين المللي و نيز برقراري ارتباط بين ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در جهت کاهش هزینه‌های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در جهت کاهش هزینه‌های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی   سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در جهت کاهش هزینه‌های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی  39 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 4000 تومان        چکیده در جهت کاهش هزینه‌های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه عملکرد سیستم‌های مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می‌گردند که در مجموع صرفه جویی انرژی را د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

سیستم دستیار کتابدار امکان ثبت کتاب‌ها با تمام مشخصات آن‌ها

سیستم دستیار کتابدار امکان ثبت کتاب‌ها با تمام مشخصات آن‌ها سیستم دستیار کتابدار امکان ثبت کتاب‌ها  با تمام مشخصات آن‌ها  57 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان      چكيده: كتابخانه‌ها مؤسساتی هستند كه نقش عمده‌اي در گردآوري   و نگهداري منابع اطلاعاتي دارند. با استفاده از اين منابع است كه انسان‌ها مي‌آموزند و از گذشته درس مي‌گيرند. از اين رو حفاظت و نگهداري از اين منابع اطلاعاتي يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رمزنگاري و رمزگذاري هنر نوشتن به صورت رمز است

رمزنگاري و رمزگذاري هنر نوشتن به صورت رمز است رمزنگاري و رمزگذاري هنر نوشتن به صورت رمز است 56 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 6000 تومان      چکیده با ايجاد كامپيوتر و افزايش تعداد كاربران آن، مسئله رمزگذاري و رمزنگاري كه از قديم نيز وجود داشت، جنبه جديد و مهمي را به خود گرفت . رمزنگاري و رمزگذاري هنر نوشتن به صورت رمز است، بطوريكه هيچ كس به غير از دريافت كننده مورد نظر، نت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم

سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم 116 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 11000 تومان    چکیده در دسترس بودن سخت افزارهای ارزان قیمت، توسعه‌ی شبکه‌های چند رسانه‌ای را امکان پذیر می‌سازد. به عبارت دیگر شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم که می‌توانند محتوای چند رسانه‌ای مانند جریان‌های ویدئو، صدا، تصاویر و د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

ساختار و نحوه‌ی عملکرد بلوتوث در انتقال اطلاعات

      ساختار و نحوه‌ی عملکرد بلوتوث در انتقال اطلاعات  ساختار و نحوه‌ی عملکرد بلوتوث در انتقال اطلاعات 49 صفحه قابل ویرایش قیمت فقط 5000 تومان           چکیده كاربران حرفه ­ اى زیادى هستند كه حتى به بلوتوث فكر هم نمى­كنند با اینكه امروزه بلوتوث بر روى اكثر لپ تاپ­ها فعال است. البته تعداد این كاربران چندان كم هم نیست. در آغاز بلوتوث با سر وصداى زیادى به بازار عرضه شد. شعارهایى كه اكثر آنها مبنى بر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

ساختار و نحوه¬ی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی

ساختار و نحوه¬ی عملکرد  شبکه های عصبی مصنوعی   ساختار و نحوه­ی عملکرد   شبکه های عصبی مصنوعی 61 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 6000 تومان      چکیده : شبکه­های عصبی از اجزای عملیاتی ساده که به صورت موازی هستند تشکیل شده است. این اجزا از سیستم­های عصبی زیستی الهام گرفته شده­اند. به صورت طبیعی تابع شبکه تا اندازه زیادی بوسیله ارتباطات بین عناصر مشخص می­شود. می­توان برای نمایش دادن یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

ساختار فيبرنوري و نقش آن در انتقال اطلاعات

ساختار فيبرنوري و نقش آن در انتقال اطلاعات ساختار فيبرنوري و نقش آن در انتقال اطلاعات 27 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 3000 تومان      چکیده: در طي دو دهه اخير، فعاليت‌هاي چشم‌گيري در تحقيقات و توسعه فيبرنوري در سطح جهان انجام پذيرفته و فن‌آوري فيبرنوري در زمينه‌هاي مختلف كاربردهاي بي‌شماري پيداكرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، آشنایی با این فن‌آوری و شناخت آن  ما را در نیل به دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

روش‌های تامین امنیت و قفل گذاری در نرم افزار

روش‌های تامین امنیت و قفل گذاری در نرم افزار روش‌های تامین امنیت و قفل گذاری در نرم افزار 55 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان    چكيده با توجه به فزوني نرم افزار در سیستم‌های كامپيوتري از يك طرف و توانايي كنترل کپی‌های غيرمجاز از ديدگاه اقتصادي آن از طرفي ديگر دليلي محكم جهت بررسي اين شاخه از مهندسي نرم افزار می‌باشد . از آنجا كه متأسفانه قانون  Copy ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رمز گذاری اطلاعات بزرگترين چالش در دنياي امنيت اطلاعات

رمز گذاری اطلاعات بزرگترين چالش در دنياي امنيت اطلاعات رمز گذاری اطلاعات  بزرگترين چالش در دنياي امنيت اطلاعات  27 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 3000  تومان         چكيده شايد بزرگترين چالش در دنياي امنيت اطلاعات آن است كه نبرد واقعي بين الگوريتم‌هاي امنيتي و هوش و خرد انسان اتفاق مي‌افتد. وقتي يك طراح، مكانيزم يا تمهيدي را طراحي و آن را در قالب سخت افزار يا نرم افزار پياده مي كند، از آن پس در يك طرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رزرو کردن بلیت هواپیما

  رزرو کردن بلیت هواپیما     رزرو کردن بلیت هواپیما 33 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 4000 تومان      چکیده این پروژه با عنوان رزرو بلیط هواپیما می‌باشد که در آن اطلاعات مسافرین و همچنین هواپیماهای موجود گرفته شده در صورت نیاز می‌توان در این برنامه مسافر، هواپیما را حذف کرد و نیز عمل جستجو هم در این برنامه تعبیه شده که قبل از حذف براساس کدی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده ابتدا آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

روبات انسان نما روبات خودكاري كه ظاهري شبيه انسان دارد

روبات انسان نما روبات خودكاري كه ظاهري شبيه انسان دارد روبات انسان نما  روبات خودكاري  كه ظاهري شبيه انسان دارد 42 صفحه قابل ویرایش فقط 4000 تومان      چکیده روبات انسان نما همان طور كه از اسمش پيداست به روبات خودكاري گفته می‌شود كه ظاهري شبيه انسان داشته باشد. يعني داراي سر، دو بازو و دو پا باشد. البته ممكن است برخي از آن‌ها داراي صورت، چشم و دهان، انگشتان و ساير اعضاي مشابه انسان نيز باشند. اين روبات دارا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها و تکنیک ها و فنون ساده کردن کار بااستفاده از نمودار جریان کار

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها و تکنیک ها و فنون ساده کردن کار بااستفاده از نمودار جریان کار    تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها و تکنیک ها و فنون ساده کردن کار بااستفاده از نمودار جریان کار  96 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 10000 تومان                عنــوان                            ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فيششينگ و راههاي مقابله با حملات فيشينگ بر اساس تشخيص و تائيد کلاهبرداری

فيششينگ و راههاي مقابله با حملات فيشينگ بر اساس تشخيص و تائيد کلاهبرداری   فيششينگ و راههاي مقابله با حملات فيشينگ بر اساس تشخيص و تائيد کلاهبرداری 130صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 12000 تومان              چكيده   حمله فیشینگ[1] يك نوع از سرقت هویت است که تلاش به سرقت اطلاعات محرمانه مانند اطلاعات حساب بانکی می کند. رویکردهای مختلفي برای شکست دادن حملات فیشینگ ارائه شده است، اما هیچ یک از آنها در زمان واقعی جلوگیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

وب کاوی، پیش نیازها و شاخص ها

وب کاوی، پیش نیازها و شاخص ها وب کاوی، پیش نیازها و شاخص ها 78 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 7000 تومان      چکیده وب کاوی، پیش نیازها و شاخص ها در دو دهه ی اخیر، توانايي های فنی بشر برای توليد و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزايش يافته است. عواملی نظير استفاده گسترده از بارکد برای توليدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپيوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پيشرفت در وسایل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

داده کاوی مفهوم و کاربردهای آن

داده کاوی مفهوم و کاربردهای آن داده کاوی مفهوم و کاربردهای آن  45 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 5000 تومان            چکیده   اخيراً توانايي‌هاي ما در ايجاد و جمع‌آوري داده با سرعت زيادي افزايش يافته است. استفادة گسترده از باركدها براي بيشتر توليدات،‌ كامپيوتري شدن بيشتر تجارت‌ها و تراكنشهاي بانكي و پيشرفتهايي كه در ابزارهاي جمع‌آوري داده ايجاد شده است، ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان